Hoş geldiniz > Yasal uyarı

Metin boyutunu büyüt Metin boyutunu küçült Görünüm:

 

Yasal uyarı

Yasal uyarı

AFNOR (Fransýz Standardizasyon Örgütü)

 

Copyright © 2011, Tüm Haklarý Saklýdýr.
11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tel.: +33 (0)1 41 62 80 00. Faks: +33 (0)1 49 17 90 00

 

Yayýn müdürü: Olivier Peyrat, AFNOR genel müdürü

 

1. Kiþisel Bilgiler

Kiþisel Bilgilerin Toplanmasý
 

AFNOR özellikle formlar, sipariþ formlarý ve kayýt formlarý vasýtasýyla kiþisel bilgiler toplar. Aðustos 2004’te tadil edilmiþ, 6 Ocak 1978 tarihli, 78-17 sayýlý Biliþim ve Özgürlükler kanununun 38, 39 ve 40 no'lu maddeleri uyarýnca kendinizle ilgili veriler üzerinde eriþim, itiraz, silme ve deðiþiklik yapma hakkýna sahipsiniz.

 

Bu hakký kullanmak için aþaðýdaki adrese yazýnýz: "AFNOR, Ticari Pazarlama Bilgi sistemi sorumlusunun dikkatine, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ".

 
Kiþisel Bilgilerin Ýþlenmesi
 

AFNOR çalýþanlar, hizmet saðlayýcýlar, müþteriler, üyeler, ortaklar ile ilgili olabilecek kiþisel bilgileri içeren bir veri tabaný kullanýr. Bu veriler aþaðýdakilerdir:

 
 • Ticaret unvaný;
 • Açýk/posta/internet adresi;
 • Telefon, faks numaralarý, e-mail adresi;
 • Faaliyet sektörü (NAF, SIRET sýnýflandýrmasý);
 • Çalýþan sayýsý;
 • Ciro;
 • Muhataplarýn isim ve soyisimleri;
 • Unvan;
 • Görev;
 • Çalýþma saatleri (ücretli çalýþanlar);
 • Personeli temsil görevi (ücretli çalýþanlar)
 • Yetkinlikler/sertifikasyon/yetkinlikler/yaþ (harici danýþmanlar);
 • Ýlgi alanlarý (Müþteriler).

   

Bu veriler AFNOR’un dahili ve/veya harici kullanýmýnda veya standardizasyon, sertifikasyon, danýþmanlýk/eðitim ve/veya bilgilendirme faaliyetlerinin tanýtýmýnda kullanýlmaya yöneliktir. Aðustos 2004’te tadil edilmiþ, 6 Ocak 1978 tarihli, 78-17 sayýlý Biliþim ve Özgürlükler kanununun 38, 39 ve 40 no'lu maddeleri uyarýnca kendinizle ilgili veriler üzerinde eriþim, itiraz, silme ve deðiþiklik yapma ve/veya bu verilerin üçüncü þahýslara devredilmesine itirazda bulunma hakkýna sahipsiniz.

 

Bu hakký kullanmak için aþaðýdaki adrese yazýnýz: "AFNOR, Pazarlama/Ticari Bilgi sistemi sorumlusunun dikkatine, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex".

 
Kiþisel Verilerin Ýnternette Yayýnlanmasý
 

AFNOR sizinle ilgili kiþisel verileri (soyisim ve isim, ticaret unvaný, adres, görev ve sorumluluklar) aþaðýdaki nedenlerden dolayý yayýnlamak durumunda kalabilir:

 
 • Stratejik Yönlendirme Komiteleri raporlarýnýn yayýnlanmasý;
 • Standardizasyon programlarý;
 • Standardizasyon komisyonlarýna katýlanlarýn listesi;
 • TK (Teknik Komite) baþkanlarý, TK/AK (Alt Komite) sekreterleri ve ÇG (Çalýþma Grubu) animatörlerinin kimliði

   

Bu bilgilerin özellikle ticari kullaným amacýyla ele geçirilmesi kesinlikle yasaktýr ve AFNOR’un veritabanlarý üzerindeki hakkýnýn taklidi anlamýna gelebilir. Aðustos 2004’te tadil edilmiþ, 6 Ocak 1978 tarihli, 78-17 sayýlý Biliþim ve Özgürlükler kanununun 38, 39 ve 40 no'lu maddeleri uyarýnca kendinizle ilgili veriler üzerinde eriþim, itiraz, silme ve deðiþiklik yapma ve/veya bu verilerin üçüncü þahýslara iletilmesine itirazda bulunma hakkýna sahipsiniz.

 

Bu hakký kullanmak için aþaðýdaki adrese yazýnýz: "AFNOR, Pazarlama/Ticari Bilgi sistemi sorumlusunun dikkatine, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex".

 
Baðlantý Verilerinin Kullanýlmasý
 

AFNOR güvenlik nedeniyle veya sitesinin ziyaret edilme sýklýðýný tahmin etmek amacýyla þu verileri kaydetme durumundadýr:

 
 • Tarih, saat;
 • IP adresi (Ýnternet Protokolü) ;
 • Ziyaret edilen sayfa(lar)".

   

Verileri saklama süresi üç (3) aydýr. IP adresi dolaylý olarak bir kiþisel veri oluþturur. Aðustos 2004’te tadil edilmiþ, 6 Ocak 1978 tarihli, 78-17 sayýlý Biliþim ve Özgürlükler kanununun 38, 39 ve 40 no'lu maddeleri uyarýnca kendinizle ilgili veriler üzerinde eriþim, itiraz, silme ve düzeltme hakkýna sahipsiniz. Bu hakký kullanmak için aþaðýdaki adrese yazýnýz: "AFNOR, Pazarlama Ticari Bilgi sistemi sorumlusunun dikkatine, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ".

 
Elektronik Posta
 

E-mail veya Tartýþma alanlarý vasýtasýyla karþýlýklý olarak iletilen mesajlar doðrudan veya dolaylý olarak kiþisel bir veri oluþturan elektronik posta adresinizi içerirler.
Aþaðýdaki adrese baþvurarak, her an elektronik posta adresinizin silinmesini talep edebilirsiniz: AFNOR, Ticari pazarlama bilgi sistemi sorumlusunun dikkatine, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex .

 

2. Fikri Mülkiyet

AFNOR internet sunucusunda size sunulan tüm bilgiler (sitedeki dokümanlar ve site için oluþturulmuþ bulunan tüm unsurlar) AFNOR’un, yan kuruluþlarýnýn ve ona baðlý oluþumlarýn mülkiyetidir ve bu internet sunucusunda halkýn kullanýmýna sunulduðu zaman telif hakkýný koruyan kanunlara tabidir. Bu sitedeki dokümanlarýn suretleri, ancak bilgi edinme ve münhasýran bir defaya mahsus tamamen özel bir kullaným amacýyla çýkarýlabilir. Fikri mülkiyet haklarý ile ilgili olarak hiç kimseye hiçbir lisans verilmemiþ, siteyi ziyaret etme hakký dýþýnda baþka hiçbir hak tanýnmamýþtýr. Sitedeki dokümanlarýn çoðaltýlmasýna münhasýran bilgi edinme amacýna yönelik olarak, kiþisel ve özel bir kullaným çerçevesinde izin verilmektedir: Baþka herhangi bir amaçla herhangi bir çoðaltma iþlemi yapýlmasý ve çýkarýlan suretlerin kullanýlmasý kesinlikle yasaktýr.

 

Aksi belirtilmediði takdirde, bu internet sitesinde bahsi geçen þirket isimleri, logolar, ürünler ve markalar AFNOR’un mülkiyetidir. Bunlarýn adýnýn geçmesi bahsi geçen markalar ile ilgili hiçbir lisans veya kullaným hakký saðlamaz; dolayýsýyla bunlar AFNOR’un önceden yazýlý olarak verilmiþ bir onayý olmaksýzýn kullanýlamazlar.

 

Æ Aþaðýdakiler AFNOR’un önceden yazýlý olarak vereceði onaya tabidir:


 

 • - Veri tabaný içeriðinin tamamýnýn veya nitel veya nicel olarak önemli bir kýsmýnýn her türlü imkânla ve herhangi bir þekilde, kalýcý veya geçici olarak aktarýlmak suretiyle baþka bir ortama alýnmasý;
 • - Veri tabaný içeriðinin tamamýnýn veya nitel veya nicel olarak önemli bir kýsmýnýn, þekli ne olursa olsun halka sunularak yeniden kullanýlmasý.

 

Genel olarak, ticari veya üçüncü þahýslara daðýtma amaçlý her türlü veri alýmý veya yeniden kullanýmý yasaktýr.

 

Æ Þu iþlemlerin yapýlmasýna izin verilmektedir:


 

- Veri tabanlarýnýn nitel veya nicel olarak önemsiz addedilen bir kýsmýnýn alýnmasý veya yeniden kullanýlmasý; bununla birlikte, bu hüküm veri tabaný içeriðinin nitel veya nicel olarak önemsiz kýsýmlarýnýn tekrar tekrar ve sistematik olarak alýnmasý veya yeniden kullanýlmasýna izin verildiði þekilde yorumlanmamalýdýr.

 

Genel olarak, veri tabanýnýn amacýna uygun þekilde kullanýlmasýna izin verilir.

 

AFNOR’un önceden yazýlý onayý alýnmaksýzýn, hangi yöntemle olursa olsun, açýk bir þekilde onaylanmamýþ diðer her türlü kullaným veya bu sitenin tamamý veya bir kýsmý ile ilgili olarak yapýlan sunumlar kesinlikle yasaktýr ve Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L.355-2 ve müteakip maddeleri tarafýndan cezalandýrýlan bir taklit eylemi oluþturacaktýr.

 

3. Mesajlarýn Gizliliði

Internet yoluyla göndereceðiniz mesajlar üçüncü þahýslar tarafýndan görülebilir. Dolayýsýyla, güvenli bölgeler dýþýnda, bu mesajlarýn gizliliði garanti edilemez ve kaynak bilgileri deðiþtirilebilir.

 

AFNOR

Siteyi yayýnlayan þirket

AFNOR: Fransýz Standardizasyon Örgütü, SIRET: 775 724 818 00015
Bobigny Ticaret Odasý Ticaret Sicili, NAF kodu: 751 E
Genel Merkezi: 11 avenue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex Fransa

 

Sitenin barýndýrýlmasý

AFNOR: Fransýz Standardizasyon Örgütü, SIRET: 775 724 818 00015
Bobigny Ticaret Odasý Ticaret Sicili, NAF kodu: 751 E
Genel Merkezi: 11 avenue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex Fransa

 

Erişilebilirlik [FR] | Yasal uyarı | Bize Ulaşın